top of page

Algemene voorwaarden & Privacy voorwaarden - Picturley


 

Algemene voorwaarden en Privacy voorwaarden van ‘Picturley’ onder leiding van fotograaf Kimberley de Koning.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van de aangeboden diensten.


 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Picturley of het bezoeken van de site ‘www.picturley.nl’ verklaart de opdrachtgever of site bezoeker dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Picturley en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij het akkoord geven op de gemaakte offerte gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Picturley opgenomen wordt in de offerte.

 

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Picturley en de opdrachtgever waarop Picturley deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.4 Picturley heeft het recht op ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen.


 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Picturley

2.1 Picturley zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

 

2.2 De opdrachtgever ontvangt een online aanmeldformulier in de mail waar in hij/zij gegevens in kan vullen. Via dit formulier gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden. Na het verzenden van dit formulier zal de afspraak worden bevestigd via mail.

 

2.3 De foto opnamedatum en opleverdatum zal mondeling al dan niet schriftelijk worden gecommuniceerd. Mocht deze datum niet gehaald kunnen worden zal hier opnieuw afspraken over worden gemaakt.


 

Artikel 3: Fotorechten - Auteursrechten - Copyrights

3.1 Op de gemaakte en geleverde foto’s / beeldmateriaal zijn auteursrechten van toepassing. Dit wil zeggen dat de foto’s eigendom zijn van Picturley. De opdrachtgever mag de ontvangen foto’s gebruiken volgens de auteursrecht regels.

 

3.2 Bij akkoord op algemene voorwaarden en privacy voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming dat Picturley foto’s / video’s mag maken in de opgegeven / afgesproken locatie. Picturley mag al het gemaakte foto / film materiaal gebruiken voor eigen social media kanalen en online portfolio.

 

3.3 De opdrachtgever mag het ontvangen foto / film materiaal gebruiken onder voorwaarden dat er ten alle tijde naamsvermelding van de naam ‘Picturley’ genoemd wordt.

 

3.4 De opdrachtgever heeft ‘niet’ het recht het ontvangen foto / film materiaal te bewerken of aan te passen zonder toestemming van Picturley.

 

Artikel 4: Privacy voorwaarden

4.1 Privacy wetgeving. Bij het invullen van het online aanmeldformulier dient de opdrachtgever ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden. Vanwege de nationale privacywetgeving hebben wij dit akkoord nodig om u te mogen fotograferen.

 

4.2 Bij het akkoord geven van de privacy voorwaarden mag Picturley de gemaakte foto’s voor eigen portfolio gebruiken. Hieronder valt o.a. de social media kanalen en eigen site. Mocht de opdrachtgever dit niet willen dan kan hij/zij dit schriftelijk aangeven bij Picturley.

 

Artikel 5: Prijs, betaling, zekerheidstelling, annulering, iDeal

5.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

 

5.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingstermijn. De betalingstermijn van Picturley zal standaard zijn 14 dagen, tenzij anders is aangegeven.

 

5.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, zal dit gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

 

  • 1 Eerste herinnering: 5 dagen na het standaard betalingstermijn, geen extra kosten

  • 2 Tweede herinnering: 5 dagen na de eerste herinnering, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente van 8,05 % (zakelijke opdrachtgevers), 2,00 % (particuliere opdrachtgevers)

  • 3 Derde en laatste herinnering: incassokosten en wettelijk verplichte rente

 

5.4 Indien opdrachtgever akkoord geeft in het aanmeldformulier staan alle afspraken vast. De opdrachtgever gaat dan akkoord met de prijsopgave die hij/zij ontvangt in de mail met het aanmeldformulier. Mocht de opdrachtgever tijdens de foto opname met extra wensen komen waarbij de afgesproken opnameduur verlengd wordt zal er een meerprijs komen op het eindfactuur. Picturley hanteert hiervoor een uurprijs van 100,- euro per uur inclusief btw.

 

5.5 De opdrachtgever heeft het recht om de afspraak te annuleren. Dit dient minimaal 48 uur voor de bevestigde afgesproken tijd gedaan te worden. Mocht de opdrachtgever binnen deze 48 uur willen annuleren, dan heeft Picturley het recht om 50% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

 

5.6 De opdrachtgever ontvang zijn factuur digitaal in de mail. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het factuur te betalen via een iDeal link. Picturley gebruikt hiervoor het betaalmiddel iDeal van Mollie.com. Let op: Er zal op uw betalingsafschrift niet de bankgegevens van Picturley staan. Hier staan de volgende gegevens: Stichting Mollie Payments met rek.nr. NL30 ABNA 0524 590 958.

 

Artikel 6: Reiskosten

6.1 Picturley rekent bij elke opdracht op locatie reiskosten. Deze worden altijd vermeld op de offerte of het aanmeldformulier. De reiskosten zijn 0,35 euro per kilometer (excl. btw). Mocht de locatie uiteindelijk afwijken van de opgegeven locatie op de offerte of aanmeldformulier dan heeft Picturley het recht om deze kosten aan te passen op het eindfactuur.


 

Artikel 7: Klachten, in gebreke stelling

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden / oplevering, schriftelijk te worden gemeld aan Picturley. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Picturley in staat is adequaat te reageren.

 

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Picturley de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De opdrachtgever is pas eigenaar van de het beeldmateriaal als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen (zie artikel 3).

 

8.2 Het kan zijn dat Picturley voor de definitieve oplevering een deel van het beeldmateriaal ter beoordeling stuurt naar de opdrachtgever. In deze fase is de opdrachtgever nog steeds niet de eigenaar van het beeldmateriaal. Dit getoonde beeldmateriaal mag alleen bekeken worden. Het getoonde beeldmateriaal mag niet gebruikt of bewerkt worden.


 

Laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden: 01-01-2021

bottom of page